O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.drytouch.pl(dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Dariusz Kaliszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DRY TOUCH DARIUSZ KALISZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Apteczna 1a/1, 05-075 Warszawa, NIP: 9521153283, REGON: 012823376, adres poczty elektronicznej: biuro@drytouch.pl, telefon kontaktowy: 514343415(dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży albo umowy o świadczenie usług (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach
i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży przez Właściciela albo też są przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki ustawowe Właściciela).

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach i sprzedawanych produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony.Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@drytouch.pl;
  • pisemnie lub osobiście pod adresem: Apteczna 1a/1, 05-075 Warszawa.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne:newsletter, blog, formularz kontaktowy oraz czat.

Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach Właściciela, a następnie kliknięciu polaZapisz się.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Właściciela, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@drytouch.pl.

Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki„Blog” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.W ramach bloga Właściciel publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Strony Internetowej.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z czatu następuje po wywołaniu okienka czatu odpowiednim przyciskiem umiejscowionym w dolnym rogu Strony Internetowej. Usługobiorca może następnie wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Właściciela po kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”. Jeżeli na czacie wyświetla się informacja o dostępności konsultanta Właściciela, usługobiorca powinien mieć możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym.

Usługa elektroniczna czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez usługobiorcę za jej pośrednictwem.

Wszystkie treści publikowane przez usługobiorców na Stronie Internetowejlub wysyłane za jej pośrednictwem powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inneosoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@drytouch.pl;
  • pisemnie lub osobiście pod adresem: Apteczna 1a/1, 05-075 Warszawa.